خدمات بیمه ای زنجان صبا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات بیمه‌ای به مجموعه شرکت‌های ایران ترانسفو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۳۴۶۶۵۶۱ http://zanjansaba.ir زنجان- کوچمشکی خیابان 12 متری سوم جنوبی خیابان شهید حبیب رهبری پلاک520 طبقه 2 واحد 3کدپستی 4513857138
توضیحات
نام سمت

تقی احمدی

مدیر عامل

مجتبی قاسملو قیداری

رئیس هیئت مدیره

علی توکلی

نایب رئیس هیئت مدیره

اعظم بابامرادی

عضو هیئت مدیره

مریم محمدی

عضو هیئت مدیره

تقی احمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10