خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرویس دهی مناسب و متمرکز به مشتریان درخصوص ترانسفورماتورهای تولید شده توزیع (خشک و روغنی) ، فوق توزیع و قدرت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۲۲۲۱۳۴۶ http://www.itass.ir itass@iran-transfo.com زنجان- شهرک صنعتي شماره يک ( علي آباد)- نبش خيابان مرداد
توضیحات
نام سمت

یداله علی آبادی

مدیر عامل

داود عباسی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی شمسی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید ادیبان

عضو هیئت مدیره

مهدی قربانی

عضو هیئت مدیره

مهدی جمالی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5