پالایش روغنهای صنعتی زنگان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تأمين نياز روغن شركت‌هاي ترانسفورماتورسازي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۲۲۱۵۸۶ زنجان -شهرک صنعتی شماره 1 -خیابان پرفسور ثبوتی -پلاک173 -طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

سید اکبر میرمصطفی

مدیر عامل

بابک منوچهری

رئیس هیئت مدیره

ناهید نصیری واحد

نایب رئیس هیئت مدیره

سید اکبر میرمصطفی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3