ایران خودرو تبریز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۵۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۳۴۱۶۷۹۱ http://www.iktabriz.com تبریز-کیلومتر 30 جاده تبریز آذرشهر
توضیحات
نام سمت

حمید حاجی زاد منصور

مدیر عامل

کوروش سلطان زاده

رئیس هیئت مدیره

حمید حاجی زاد منصور

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن قبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18