عمران اطلس گل گهر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام کلیه مرتبط با احداث و بهره برداری و نگهداری خط آهن کرمان سیرجان موضوع آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری و مشارکت بانک‌ها از سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب سال xxx۴ هیئت محترم وزیران در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
كرمان - بخش مركزي - شهر كرمان-محله بلوار كشاورز-كوچه كشاورز 9-بلوار كشاورز-پلاك 0-مجتمع فولاد(افق)-طبقه هفتم-واحد 1
توضیحات
نام سمت

حسین اسماعیل بیگی

مدیر عامل

محمدرضا بنی واهب

رئیس هیئت مدیره

احسان افضلی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین اسماعیل بیگی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13