توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ايجاد زيرساخت حمل ونقل بار و تردد پرسنل وپشتيباني مطابق طرح جامع منطقه گل گهر، ایجاد شبکه جمع آوری آب های سطحی منطقه گل گوهر، ایجاد فضای سبز و شبکه آبیاری متناسب در منطقه مطابق طرح جامع، مدیریت اجرای شبکه تاسیسات برق آب و گاز و مخابرات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۴۴۱۴۲۴۱۴۲ http://geg-area.com info@geg-area.com سيرجان- كيلومتر 50 محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك 5
توضیحات
نام سمت

مجید علیدادی سلیمانی

مدیر عامل

عباس سلیمان زاده

رئیس هیئت مدیره

رضا شجاعی پارسا

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالمجید مستقیمی

عضو هیئت مدیره

نادر شعبانی

عضو هیئت مدیره

مهدی مکی آبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9