ایران ترانسفو ری

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید كننده انواع ترانسفورماتورهای نرمال، ویژه و صادراتی توزیع

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۶۴۱۷۳۶۸ http://itr.ir info@itr.ir تهران-کیلومتر 45 جاده قدیم ساوه ، روبروی نیروگاه پرند، شهرک صنعتی پرند ، فاز 2 ، قطعه f1, انتهای خیابان بوستان، شرکت ایران ترانسفو ری
توضیحات
نام سمت

عبداله مردانی

مدیر عامل

بهزاد ظهیری

رئیس هیئت مدیره

اکبر هوشیار

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی یوسفی

عضو هیئت مدیره

روح اله حیدرزاده

عضو هیئت مدیره

مهرشاد اسلام پناه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2