صنایع پمپ سازی نوید سهند

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

طراحی و ساخت انواع الکتروپمپ ها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۵۸۲۸۵ تهران، بلوار میرداماد، پلاک 228، برج آرین، طبقه چهارم شرقی، شماره 15
توضیحات
نام سمت

میربیوک احقاقی

مدیر عامل

بهروز وقتی

رئیس هیئت مدیره

احمد چراغ

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد کاظم قرمزی

عضو هیئت مدیره

میربیوک احقاقی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18