پالایش نفت بیستون

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
کرمانشاه- بلوار بهشتی- پلاک535
توضیحات
نام سمت

حسن حکیمی

مدیر عامل

فرشاد خسروی

رئیس هیئت مدیره

پریسا رستمی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن حکیمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17