آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۴۱,۶۴۸
خدمات و محصولات

ارائه خدمات آزمون خودرو، مجموعه ها و قطعات آن از طریق توسعه خدمات آزمایشگاهی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۴۱۴۱ http://itrac.ir info@itrac.ir تهران،کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج (ضلع جنوبی)، پلاک ۱۳۴
توضیحات
نام سمت

حسین سمائی

مدیر عامل

محمد رضا نجفی منش

رئیس هیئت مدیره

حسین سمائی

عضو هیئت مدیره

محمد حسین رزاقی

عضو هیئت مدیره

محمد رضا رازفر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12