امداد خودرو ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خدمات امداد خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۱۱۵۰۰ https://096440.com info@emdadkhodro.com تهران ـ خيابان شيخ بهايی شمالی بالاتر از ميدان شيخ بهايی - شماره 28
توضیحات
نام سمت

شهرام صالحی

مدیر عامل

حسن نرج آبادیان

رئیس هیئت مدیره

سید مهدی حجازی

نایب رئیس هیئت مدیره

شهرام صالحی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11