تولید خودرو و صنعت خزر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۱۳۵۰۰۱ http://www.ikmazco.com info@ikmazco.com مازندران ، بابل ، شهرک صنعتی بندپی شرقی(رجه)
توضیحات
نام سمت

امید حسینی نژاد

مدیر عامل

عباس ایل بیگی نژاد

رئیس هیئت مدیره

علیرضا بخت آزما

نایب رئیس هیئت مدیره

امید حسینی نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10