بهمن تابان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۵۰۰
خدمات و محصولات

برق و انتقال نیرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۱۰۵۸ تهران ، خیابان مفتح - تقاطع چهارراه سمیه - پلاک 174
توضیحات
نام سمت

ساسان محمدزاده

مدیر عامل

محمود معین فر

رئیس هیئت مدیره

مصطفی آذرنوش

نایب رئیس هیئت مدیره

غلامرضا ملا

عضو هیئت مدیره

حسین هاشمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3