سمند ریل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات ریلی و تأمین نیازهای حمل و نقل گروه صنعتی ایرانخودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۷۸۰۱۹۵ http://samandrail.com info@samandrail.com تهران-کیلومتر 14 اتوبان تهران-کرج، شهرک پیکان شهر، ساختمان بلوک 12
توضیحات
نام سمت

امیررضا طاهریان

مدیر عامل

امیررضا طاهریان

رئیس هیئت مدیره

محسن بختیاری

عضو هیئت مدیره

صادق حسین زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1