تحقیق و طراحی موتور ایران خودرو (اپیکو)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۹,۴۰۰
خدمات و محصولات

موتور دیزلی، موتور بنزینی، موتوی گازسوز، جعبه دنده، انطباق موتور و خودرو، برقی سازی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۲۰۸۸۲ http://www.ip-co.com info@ip-co.com تهران-کيلومتر ۶ جـاده مخصوص تهران کـرج ، سـه راه ارج، جنب بانک مـلی، تحقیقات موتور ایران خـودرو کدپستی:1398813711
توضیحات
نام سمت

محمد زالی

مدیر عامل

سیدمصطفی آقامیرسلیم

رئیس هیئت مدیره

عباس ملکی طهرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد زالی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18