حمل و نقل سمند ترابر بین الملل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران -كيلومتر 14 بزرگراه تهران ، كرج - شهرك پيكانشهر- مجتمع اداري سمند - بلوك 15- طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

محمد موسائی سرخه ریزی

مدیر عامل

امیرهوشنگ شیخ زین الدین

رئیس هیئت مدیره

سید محمد موسوی بیوکی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد موسائی سرخه ریزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17