طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۴۵۰۰ تهران، بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)، کیلومتر 12، ساختمان ساپکو
توضیحات
نام سمت

مهران دفتری بشلی

مدیر عامل

مسعود وثوق

رئیس هیئت مدیره

سعید چنگیز

نایب رئیس هیئت مدیره

مهران دفتری بشلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15