باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو خراسان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
مشهد -كيلومتر 55 جاده اسيايي مشهد نيشابور- شهر جديد بينالود
توضیحات
نام سمت

علی اکبر ابارشی

مدیر عامل

سید مجید خاتمی

رئیس هیئت مدیره

رضا اسداللهی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی اکبر ابارشی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14