توسعه برق شمال افشان گستر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران-سعادت آباد-بلوار سرو غربي-بلوار شهرداري-پلاك 12-طبقه همكف
توضیحات
نام سمت

علیرضا حدادی

مدیر عامل

مجید مشهدی باقر

رئیس هیئت مدیره

علیرضا حدادی

نایب رئیس هیئت مدیره

مصطفی جنانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9