سازه و ساختمان ایرانیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۱۸۱۹۸۶ تهران- كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج -آزاد شهر- خیابان شهيد علي گودرزي- كوچه پانزدهم غربي- پلاك 47
توضیحات
نام سمت

مازیار نوروزی

مدیر عامل

رضا فرمنش

رئیس هیئت مدیره

یونس مهدوی

نایب رئیس هیئت مدیره

مازیار نوروزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8