ایران خودرو فارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۵۲,۹۴۲
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۳۷۴۱۸۲۱۹ http://www.ikfars.com info@ikfars.com شیراز- کیلومتر 4 بلوار ولایت - شرکت ایران خودرو فارس
توضیحات
نام سمت

علی کریمی

مدیر عامل

حسین نجاری

رئیس هیئت مدیره

نادر طیبی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی کریمی

عضو هیئت مدیره

جهانبخش صفایی

عضو هیئت مدیره

مرتضی اسماعیلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2