قالبهای صنعتی ایران خودرو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۷۲,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۶۳۴۷۰۴۰۰۵ http://www.ikid.ir info@ikid.ir کرج -كيلومتر 5 آزادراه كرج- قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
توضیحات
نام سمت

شاهین صدری

مدیر عامل

سعید ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

محسن هاشم شریفی

نایب رئیس هیئت مدیره

شاهین صدری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6