آموزشی پژوهشی صنعت خودرو سازی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۶۹۰
خدمات و محصولات

ایجاد یك مجموعه تخصصی جهت توانمندسازی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی كشور، انجام پژوهش های كاربردی در زمینه صنعت مذكور و ارائه راهكارهای موثر در راستای رفع  مسائل و مشكلات آن صنعت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۹۲۴۹۰۴ http://ari.sapco.com 60332@sapco.com تهران- کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، امور آموزش زنجیره تامین - ساپکو
توضیحات
نام سمت

علی فرشیدفر

مدیر عامل

احسان خاتمی

رئیس هیئت مدیره

محسن مشعل چیان قم

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا کرمی

عضو هیئت مدیره

اصغر مشبکی

عضو هیئت مدیره

علی فرشیدفر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15