فولاد بوتیای ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه شرکت بطور خلاصه عبارتست از ایجاد و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات آهن و فولاد سازی با روشهای مختلف عملیاتی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد می باشد . شرکت در مرحله قبل از بهره برداری بوده و برنامه ریزی ایجاد و راه اندازی و نیز بهره برداری از کارخانجات احیاء و تولید فولاد با ظرفیت 5/1 میلیون تن در سال را در دستور خود دارد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۶۵۵۳۶ http://bisco.midhco.com info@bisco.midhco.com تهران-شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سپهر پلاک 34 واحد 201 و 202
توضیحات
نام سمت

محمدرضا خسروی راد

مدیر عامل

علی اصغر پورمند

رئیس هیئت مدیره

علی پالیزدار

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا خسروی راد

عضو هیئت مدیره

محمد جعفر اکرام جعفری

عضو هیئت مدیره

علی سلاجقه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10