اوجان شیمی تبریز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۴۳۲۸۴۶۰ تبریز- شهرک صنعتی شهید سلیمی
توضیحات
نام سمت

علی غفوری

مدیر عامل

مهدی عسگری

رئیس هیئت مدیره

علی غفوری

نایب رئیس هیئت مدیره

فرزان علی نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2