توسعه خدمات انرژی ارژن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران ، خيابان وليعصر ، خيابان توانير ، خيابان نظامي گنجوي ، خيابان احتشام ، پلاك14 طبقه پنجم واحد 19
توضیحات
نام سمت

محمدجواد ابوئی

مدیر عامل

علی میرکاظمی مقدم

رئیس هیئت مدیره

سروناز مستفیضی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدجواد ابوئی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19