ایران خودرو خراسان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۳۵۶۳۵۰۱ https://ikkco.info info@ikkco.ir مشهد، کیلومتر 55 بزرگراه مشهد_نیشابور،شهر جدید بینالود
توضیحات
نام سمت

بیژن زاهدی فرد

مدیر عامل

سید رضا نوروز زاده

رئیس هیئت مدیره

علی ظفرزاده

نایب رئیس هیئت مدیره

بیژن زاهدی فرد

عضو هیئت مدیره

جعفركمالي

عضو هیئت مدیره

راضیه علیرضایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20