ریل پرداز آتی نگر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران-محله آرژانتين-ساعي-خيابان سيزدهم-خيابان شهيد احمد قصير-پلاك 38-طبقه 11-واحد 39
توضیحات
نام سمت

علیرضا همراهی

مدیر عامل

مهدی غلامی

رئیس هیئت مدیره

یاسر شریعت

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا همراهی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4