توسعه ساختمان و بتن همدانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع فرآورده های بتونی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۷۷۷۲۱ اصفهان، خیابان نظرغربی مقابل تأمین اجتماعی شعبه5 پلاک 121
توضیحات
نام سمت

حبیب الله بهرامی

مدیر عامل

مجتبی کاروان

رئیس هیئت مدیره

حسین آربیع

نایب رئیس هیئت مدیره

علی مدرس هاشمی

عضو هیئت مدیره

حسن سقائی

عضو هیئت مدیره

محمد معتضدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3