البرز شرقی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۳۶,۷۵۷
خدمات و محصولات

عمده فعالیت معدنی در استخراج زیرزمینی معادن زغالسنگ و زغالشوئی متمرکز می باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۳۳۲۳۹۴۰۴۱ https://eacmco.ir alborz@eacmco.ir شاهرود-بلوار شهيد بهشتي-شرکت معادن ذغالسنگ البرز شرقی
توضیحات
نام سمت

منصور شریف

مدیر عامل

حسن محمدی

رئیس هیئت مدیره

منصور شریف

نایب رئیس هیئت مدیره

افشین طاهری

عضو هیئت مدیره

علی اکبر پاکزاد سورکی

عضو هیئت مدیره

افشین مختاری دزکی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1