صنعت فولاد شادگان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

عرضه کننده شمش فولاد و تولید فولاد خام

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۰ http://ssico.ir info@ssico.ir شادگان -کیلومتر 10جاده بندر امام(سربندر) - آبادان شرکت صنعت فولاد شادگان
توضیحات
نام سمت

محمدطاهر احمدیان باغبادرانی

مدیر عامل

امین ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

منوچهر انجم روز

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس تفضلی

عضو هیئت مدیره

محمد نیکوکار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16