بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۱۸,۱۶۶
خدمات و محصولات

طراحی،مهندسی،تأمین تجهیزات تخصصی،پیاده سازی،نصب و راه اندازی،نگهداری و پشتیبانی،ارائه خدمات مشاوره،شبکه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۶۶۰۷۳۰ http://www.irisaco.com info@irisaco.com اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، کوچه شهید هدایتی ، پلاک 5کدپستی 14591-81638
توضیحات
نام سمت

ایرج فخری نجف آبادی

مدیر عامل

اکبر گل بو

رئیس هیئت مدیره

ایرج فخری نجف آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

فرخ فرشاد فر

عضو هیئت مدیره

علیرضا قضاوی خوراسگانی

عضو هیئت مدیره

مسعود سلیمی سودرجانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5