توسعه نیروی آرمان شریف

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۵,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
شيراز-شهرك كوثر-كوچه 18اتحاد-بلوار اتحاد-پلاك 0-طبقه همكف
توضیحات
نام سمت

رامین اسلامی

مدیر عامل

اکبر گزین

رئیس هیئت مدیره

امان الله سروش

نایب رئیس هیئت مدیره

رامین اسلامی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16