تولیدی قطعات محوری خراسان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامين بخشي از قطعات مورد نياز صنعت خودرو سازي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۶۵۱۵۷۶۰ مشهد- کیلومتر 9 بزرگراه آسیایی- شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان
توضیحات
نام سمت

مهدی خجسته رحیمی

مدیر عامل

سعید رضا پناه

رئیس هیئت مدیره

علیرضا خجسته پور

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا فخر رحیمی

عضو هیئت مدیره

ساسان سیرانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14