توسعه انرژی شمال و جنوب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۴۴,۵۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- محله الفجر- بزرگراه کردستان- خیابان هفتادم- پلاک 6- طبقه 4- واحد 7
توضیحات
نام سمت

سروش سالم

مدیر عامل

اصغر عارفی

رئیس هیئت مدیره

مهدی مظهری

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا میرزا محمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10