صادراتی پرسوئیس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

متولی صادرات شرکت های تولیدی گروه صنعتی مینو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۴۳۰۱۸ تهران- کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – ساختمان مینو
توضیحات
نام سمت

محمدرضا حضرت راد

مدیر عامل

حسین علی اکبر زاده

رئیس هیئت مدیره

کامبیز امجدی

نایب رئیس هیئت مدیره

پرویز امانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5