پخش سراسری مینو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- كيلومتر 10جاده مخصوص كرج -ساختمان مينو
توضیحات
نام سمت

محمد پارسی

مدیر عامل

حسین یوسف خزرایی

رئیس هیئت مدیره

احمد جلالی 

نایب رئیس هیئت مدیره

فرزان مهرانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3