پتروشیمی هنگام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید اوره و آمونیاک

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۵۴۷۸۶ info@hengampc.net تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16
توضیحات
نام سمت

عبدالرضا جوانمردی

مدیر عامل

محمد مهدی محمدرضایی

رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا جوانمردی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد جواد ایزدفر

عضو هیئت مدیره

ایرج یزدی

عضو هیئت مدیره

نوید قدوسی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6