سرپناه فارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهیه زمین و مشاوره در عملیات و امور ساختمانی و صنعتی -اجرای طرحهای ساختمانی اعم از شهرک سازی ، مجتمع سازی ، تاسیساتی و زیربنائی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۱۶۲۸۰۸۱۲ شیراز-خیابان عفیف آباد، ساختمان حافظ، طبقه سوم، واحد 7
توضیحات
نام سمت

عزیزالله ارجمند

مدیر عامل

فرزین غضنفری

رئیس هیئت مدیره

قباد مشیر

نایب رئیس هیئت مدیره

نازنین افراسیابی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2