بازرسی فنی مهندسی ساختمانی تدبیر سامان اطلس ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام خدمات طراحی و نظارت و کنترل و بازرسی در امور ساخت و ساز در گروه‌های هفت گانه عمران، معماری، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک ارائه خدمات آموزشی و ترویج مقررات ملی ساختمان و تاسیس شرکت‌های فرعی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی و یا اخذ نمایندگی طبق اساسنامه شرکت انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خیابان ولیعصر -خیابان اسفندیار -پلاک54 -طبقه ششم -واحد11 -کدپستی 1968653688
توضیحات
نام سمت

حسن سرپوشان

مدیر عامل

بهروز قدیمی

رئیس هیئت مدیره

مهدی خانعلی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن سرپوشان

عضو هیئت مدیره

هاشم رازفر

عضو هیئت مدیره

مجید دقیق

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

019