قند ارومیه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷۱,۶۰۰
خدمات و محصولات

کشت چغندر قند

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۳۳۷۳۲۴۳۹ http://urmiasugar.ir آذربایجان غربی--کیلومتر 17 جاده ارومیه - سلماس-- کارخانه قند ارومیه
توضیحات
مهدی زنجانی مدیرعامل
ایران حضرتی عضو هیئت مدیره 
غلامرضا اخباریه عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10

خبر های این شرکت