شرکت آلومینیوم ایران (فایرا)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۱۹۷,۸۳۱
خدمات و محصولات

توليد كننده شمش هاي آلومينيوم در ايران

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۳۲۱۶۲۰۸۰ http://w2.iralco.ir PR@iralco.ir بلوار منابع طبیعی- کیلومتر 5 جاده اراک-قم
توضیحات

 

نام سمت

احمد مجيدي

 

مدیر عامل

 

حسين کمالي

 

رئیس هیئت مدیره

 

 بهروز رحمتي

 

نایب رئیس هیئت مدیره

 

عليرضا زاوشي

محسن محمدي

ابوالفضل روغني گلپايگاني

 

اعضاء هیئت مدیره

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

33

خبر های این شرکت