بازرگانی پتروشیمی (هلدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۲۸۵۱ http://www.petrochem-ir.net/ تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک ، شماره 2499

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هولدينگ) حقوقی 45
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
2 سرمایه گذاری ایران (هولدینگ) حقوقی 49.69