سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۳۰۰
خدمات و محصولات

كمك به امر ايجاد و توسعه، تكميل، بازسازي، نوسازي، راه اندازي و بهره برداري از طرحها و انجام فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف از طريق پس اندازهاي عمومي بمنظور مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي بويژه فعاليتهاي توليدي و تجاري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۸۰۹۴۲ http://www.kdico.com تهران- سعادت آباد- ميدان كاج- خيابان سرو غربي- ساختمان طلايي- شماره 23
توضیحات
نام سمت

علي اژدر

مدیر عامل

 اسفنديار برومند

رئیس هیئت مدیره

سيدمهدي طبيب زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

فرامرز رساپور

عضو هیئت مدیره

حسين ابوطالبي

عضو هیئت مدیره

حسن پورفرج قاجاري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13

خبر های این شرکت