زغال سنگ طبس احیاء سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۶۱۰۹۰۷ http://tabascoal.com Info@Tabascoal.Com اصفهان_ خیابان شیخ صدوق شمالی – ساختمان علی میرزا – طبقه دوم کدپستی : 8163874765
توضیحات
نام سمت

بیتا بصیرانی

مدیر عامل

محمود شهشهانی پور

رئیس هیئت مدیره

ناصر هاشمی طاهری

نایب رئیس هیئت مدیره

ناصرعلی بابایی رنانی

عضو هیئت مدیره

هادی گلزار

عضو هیئت مدیره

بیتا بصیرانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1