ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱,۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مدیریت و مباشرت در انجام کلیه امور ساختمانی

راه و شهرسازی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۸۸۸۸ شاندیز- بلوار میرزا جواد آقا تهرانی-مرکز تعطیلات،سرگرمی و خرید پدیده
توضیحات
نام سمت

مسعود بزرگی

مدیر عامل

رضا رئیسی 

رئیس هیئت مدیره

محسن شوشتری

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود بزرگی

عضو هیئت مدیره

عبدالحمید داوودی

عضو هیئت مدیره

سعید ورودی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20