عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۳۲,۶۲۶
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۵۲۳۴۵۱۲۲ http://www.posc.ir ماهشهر ناحیه صنعتی خیابان صنایع پتروشیمی
توضیحات
نام سمت

محسن آتش زمزم

مدیر عامل

شاپور یاوری

رئیس هیئت مدیره

محسن آتش زمزم

نایب رئیس هیئت مدیره

علی عسگر سنگ تراش

عضو هیئت مدیره

بردیا جمشیدی

عضو هیئت مدیره

محمد اسماعیل متینی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8