فروسیلیس غرب پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید بخشی از فروسیلیسیم کشور و صادرات این محصول

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۸۱۳۸۲۱۸۸۸۵ همدان - ابتدای بلوار زلفی گل - پلاک 7
توضیحات
نام سمت

محمدباقر ابوالفتحی

مدیر عامل

مهدی ثقفی

رئیس هیئت مدیره

مهدی ارباب

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضی صدیقیان کاشی

عضو هیئت مدیره

حسن محمدی دولت آبادی

عضو هیئت مدیره

محمدباقر ابوالفتحی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12