سمنگان ترابر ایرانیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۵۵
خدمات و محصولات

یکی از شرکتهای پویا  و پیشرو در زمینه حمل و نقل جاده ای در استان کرمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۴۴۲۳۴۰۱۷۷ samangantarabar@gmail.com کرمان، سیرجان، بلوار ولایت. ابتدای بلوار گلستان . روبروی خوابگاه دانشگاه صنعتی
توضیحات
نام سمت

ناصر ابراهیمی

مدیر عامل

سعید طالب

رئیس هیئت مدیره

هوشنگ پوررضا قلی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید نیک نفس

عضو هیئت مدیره

محمدحسین شکری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10