قند تربت حیدریه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۴۷,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید قند و شکر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۵۲۳۱۲۰۳۶ http://torbatsugar.ir/ تربت حیدریه – بلوار خلیج فارس – خیابان کارخانه قند
توضیحات
نام سمت

محمود انتظاری

مدیر عامل

کاظم معتمدی فر

رئیس هیئت مدیره

خلیل بهزاد

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود انتظاری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8